Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie pre stravníkov ZŠ F.E.Scherera

INFORMÁCIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE pri ZŠ F. E. SCHERERA PIEŠŤANY - 2022/2023

 

Spôsob úhrady stravného:

Na základe Vyhl. MŠ SR 330/2009 príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne vopred do 25.-ho dňa v mesiaci formou trvalého príkazu, internet bankingom, alebo poštovou poukážkou na č. ú. IBAN SK 52 1100 0000 0026 2173 9333 ( variabilný symbol uviesť číslo stravníka, do poznámky MENO STRAVNÍKA )

Výška úhrady za obed:

Príspevok na úhradu výdavkov na stravovanie podľa § 140 ods.9 a 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude uhrádzať rodič podľa podmienok určených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Piešťany č.14/2022.

Základné školy - finančný limit na nákup potravín - 3. pásmo

Kategórie stravníkov                         finančný limit                                 réžia                   príspevok rodiča

ZŠ I. stupeň                                         obed  1,70                                       0,40                            2,10

ZŠ II. stupeň                                        obed  1,90                                       0,40                            2,30

 

 

                               

Rodič je povinný stravníka prihlásiť ( Zápisný lístok na stiahnutie na webe ŠJ ) alebo odhlásiť najneskôr do 13.oo hod. deň vopred.

Odhlásenie je možné: online na www.skolska-jedalen-zs-f-e-scherera.estranky.sk, alebo mobilom na č. 0910 102 927 ( aj formou sms )

Ak sa stravník nemôže odhlásiť z obeda vopred, je mu umožnené, aby 1 deň obed odobral do obedára / rodič si obed vyzdvihne v školskej kuchyni s čipom v čase od 11.15 hod. do 12.oo hod. / po tel. dohovore môže najneskôr do 13.oo hod..

Jedálny lístok k nahliadnutiu je na stránke školskej jedálne, ako aj na stránke ZŠ F. E. Scherera.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Výnimku tvorí ukončenie školského a kalendárneho roka, kedy je umožnené stravníkom odobrať obed cca 5 dní do obedára ( nulovanie účtov a skladov potravín).

Preplatky stravného sú odpočítavané v platbe stravného na nasledujúci mesiac ku dňu, ku ktorému sú vystavované poštové poukážky na nasledujúci mesiac ku dňu, ku ktorému sú vystavované poukážky na nový mesiac.

Vyúčtovanie preplatkov, ktoré vzniknú pri platbách trvalým príkazom sú realizované na konci školského roku priamo na účet, z ktorého boli platby uhrádzané. 

Nie je dovolené nosiť do jedálne obedáre a odnášať zvyšky od obeda domov, alebo do školského klubu.

Každý stravník sa pri obede preukazuje čipom, na základe ktorého mu je vydaný obed. Identifikačný čip stravníka stojí 3 €, náhrada za stratené čipy sa neposkytuje, čip je majetkom stravníka.

Ak dieťa neodoberie stravu z dôvodu, že Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podpory výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 €, Mesto Piešťany vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Ak platba za stravné nebude uhradená včas, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu v príslušnom mesiaci, tomuto stravníkovi bude stravné dočasne pozastavené až do uhradenia platby.

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu telefonicky upozorniť.

Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!