Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie pre stravníkov MŠ Scherera

 

 

INFORMÁCIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE pri ZŠ F. E. SCHERERA pre STRAVNÍKOV MATERSKEJ ŠKOLY

 

Spôsob úhrady stravného:

Na základe Vyhl. MŠ SR 330/2009 príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne vopred do 25-.eho dňa v mesiaci formou trvalého príkazu, internet bankingom alebo poštovou poukážkou na č. ú. IBAN: SK52 1100 0000 0026 2173 9333 ( variabilný symbol uviesť číslo stravníka, do poznámky MENO STRAVNÍKA )

Výška úhrady za celodennú stravu:

Príspevok na úhradu výdavkov na stravovanie podľa § 140 ods.9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude uhrádzať rodič podľa podmienok určených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Piešťany č. 14/2022.

Materské školy - finančný limit na nákup potravín - 3. pásmo

Stravné sa uhrádza mesačne vopred. Poštové poukážky rodičia obdržia v 10-ty deň mesiaca, tieto treba uhradiť do 25. dňa v mesiaci formou trvalého príkazu, poštovou poukážkou alebo internet bankingom.

 

                                                 Výška finančného limitu                                    + réžia                                               

- dieťa od 2-6 rokov :      desiata   0,50 € , obed 1,20 €, olovrant 0,40 €           + 0,40 €

                                       príspevok rodiča  spolu:                                             2,50 €

- dotácia na stravu          1,30 €

                                       príspevok rodiča spolu:                                              1,20 €     

                

- stravné pre deti v MŠ je povinné a skladá sa z desiaty, obeda a olovrantu

- poštové poukážky na stravné sa vyhotovujú mesiac vopred a sú doručené triednym učiteľkám materskej školy

 - ak rodič uhrádza platbu prostredníctvom banky alebo internetbankingom, je treba uviesť variabilný symbol príp. meno DIEŤAŤA

 - za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 - ak zákonný zástupca dieťaťa platbu za stravné neuhradí včas a neurobí tak ani po upozornení, strava bude pozastavená a až po  preukázaní sa dokladom o zaplatení nedoplatku u vedúcej ŠJ bude stravníkovi umožnené sa v ŠJ stravovať 

- preplatky sa odpočítavajú ku dňu vystaveniu poukážok nasledujúceho mesiaca

- jedálny lístok je k nahliadnutiu pri každom vstupe na poschodí do MŠ

- diétne stravovanie detí - o umožnenie povolenia osobitného stravovania v zariadení školského stravovania písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa na základe potvrdenia lekára - špecialistu. / tlačivá v kancelárii vedúcej ŠJ /

 

Odhlasovanie.

Odhlásenie je možné: online na https://skolska-jedalen-zs-f-e-scherera.estranky.sk/clanky/odhlasovanie-stravy.html 

 alebo mobil 0910 102 927  ( aj formou sms ) min. deň vopred do 13.oo hod.

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. 

V prvý neodhlásený deň je možné obed odobrať v školskej kuchyni v čase od 11.15 hod. do 12.oo hod. Ďaľší deň už dieťa musí byť v prípade neprítomnosti odhlásené. 

Preplatky budú automaticky prenesené do nového školského roka.

Preplatky o ktoré rodič požiada / formulár na stiahnutie na stránke Základnej školy /, vrátime na číslo účtu. 

Preplatky na stravnom u platcov s trvalým príkazom sú evidované a po skončení  šk. roka vrátené jednou sumou na účet.

Nedoplatky budú riešené písomným vyrozumením vedúcou školskej jedálne.

 

Dôležité upozornenie!

Ak platba za stravné nebude uhradená včas, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravníkovi stravu v príslušnom mesiaci. tomuto stravníkovi bude stravné dočasne pozastavené až do uhradenia platby. 

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu telefonicky upozorniť. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

 

                                                                                                                          Beata Orihelová

                                                                                                                   vedúca školskej jedálne